Piggy Chops and team promoted their upcoming movie ‘Sarvann’ in Kapil Sharma show

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-01

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-02

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-03

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-04

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-05

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-06

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-07

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-08

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-09

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-10

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-11

sarvann-movie-promotion-priyanka-chopra-kapil-sharma-ranjit-bawa-12

source- priyanka-chopra.us

Comments

comments